• Gleneagles Singapore

Tư vấn tài chính

Bạn có quyền nhận tư vấn tài chính và ước tính hóa đơn bệnh viện khi nhập viện, theo yêu cầu của Luật về phòng khám y tế và bệnh viện tư. Hãy nhớ yêu cầu thông tin liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch điều trị hoặc nhu cầu y tế có thể làm thay đổi ước tính ban đầu này.

Bạn có quyền yêu cầu thông tin này và tìm kiếm các giải thích cần thiết khi nhập viện Gleneagles.

Yêu cầu thông tin