• Gleneagles Singapore

Hóa đơn và Bảo hiểm

  • Sử dụng bảo hiểm của bạn để thanh toán hóa đơn tại Bệnh viện Gleneagles

   Tại Bệnh viện Gleneagles Singapore, chúng tôi chấp nhận hỗ trợ thanh toán hóa đơn từ bảo hiểm bệnh viện tư trong nước và quốc tế cũng như bảo hiểm được MediSave phê duyệt có tên là Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp. Nhiều sản phẩm bảo hiểm có thể chi trả cho bạn theo kế hoạch bảo hiểm bệnh viện tư, mang lại cho bạn sự bảo đảm để tìm kiếm điều trị tại các cơ sở của chúng tôi và giúp bạn yên tâm hồi phục.

   Nếu bạn tham gia một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và có điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện* chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán của chúng tôi. Với dịch vụ này, bạn có thể nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gleneagles mà không cần thanh toán tại thời điểm nhập viện hoặc xuất viện.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles Singapore hay không.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles Singapore hay không.

   *Có điều khoản và điều kiện áp dụng.

  • Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp là gì?

   Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp bổ trợ cho chương trình bảo hiểm MediShield Life hiện tại của bạn nhằm cung cấp phạm vi bảo hiểm bổ sung cho phòng bệnh Hạng B1 hoặc A, thậm chí là ở cả bệnh viện tư. Điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện* sẽ chi trả toàn bộ cho các khoản đồng bảo hiểm và khấu trừ trong hóa đơn.

   Một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp sẽ bao gồm:

   • MediShield Life
   • Thanh toán bảo hiểm tư nhân mở rộng

   What are Integrated Shield Plans?

   MediShield Life^

   • Mọi Công dân Singapore và Thường trú nhân tại Singapore đều được chi trả theo kế hoạch bảo hiểm y tế cơ bản này
   • Bảo hiểm trọn đời
   • Chi trả cho các bệnh tồn tại từ trước
   • Chi trả chi phí điều trị tại phòng bệnh Hạng B2/C ở bệnh viện công

   Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp

   • Cung cấp phạm vi bảo hiểm bổ sung cho việc điều trị tại bệnh viện tư hoặc cho phòng bệnh Hạng A/B1 tại bệnh viện công
   • Quản lý bởi công ty bảo hiểm tư nhân
   • Lựa chọn bổ sung thêm điều khoản riêng để chi trả cho các khoản đồng bảo hiểm và/hoặc khấu trừ

   Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

   Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

   * Có điều khoản và điều kiện áp dụng.

   ^ Trích từ tài liệu của Bộ Y tế, MediShield Life

  • Tôi có được chi trả toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện tư không?

   Với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị tại Bệnh viện Gleneagles.

   Bảng dưới đây trình bày chi tiết tên các sản phẩm Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp kèm theo điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện cùng công ty bảo hiểm tương ứng theo thứ tự bảng chữ cái.

   Integrated Shield Plan

   *Có hiệu lực đối với các Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp và kế hoạch điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện hiện có được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019. Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm tương ứng về thông tin chi tiết của toàn bộ hợp đồng bảo hiểm.

   Nguyên tắc của điều khoản riêng về chi trả 5% sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

   Nếu bạn mua một điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện:

   1) Trước ngày 08 tháng 3 năm 2018

   Phạm vi bảo hiểm của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Cùng với một Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

   2) Sau ngày 08 tháng 3 năm 2018

   Bạn sẽ vẫn được chi trả toàn bộ các khoản đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ cho đến ngày 01 tháng 4 năm 2021. Kể từ sau thời điểm này, chính sách đồng chi trả 5% sẽ được áp dụng.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

  • Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán

   Với Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, bạn có thể nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gleneagles mà không cần thanh toán tại thời điểm nhập viện hoặc xuất viện. Để đủ điều kiện tham gia, bạn sẽ cần:

   Cashless Service

   Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số+65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com.

   Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu đăng ký Dịch vụ nhập/xuất viện không cần thanh toán, vui lòng gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787,hoặc gửi email askme@parkwaypantai.com.

  • Tôi có thể sử dụng Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp để chi trả cho điều trị tại khoa A&E không?

   Nếu tình trạng của bạn khi đến khám tại khoa Tai nạn và Cấp cứu (A&E) của chúng tôi đòi hỏi bạn phải nhập viện và lưu lại bệnh viện trong tối thiểu 8 tiếng, bạn có thể sử dụng Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư (kèm theo điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện) để được thanh toán $0* cho cả hóa đơn ngoại trú tại khoa A&E và chi phí điều trị nội trú của bạn.

   Một số hợp đồng bảo hiểm cũng chi trả cho việc điều trị ngoại trú tại khoa A&E, với hạn mức tối đa được thiết lập. Hãy liên hệ với đại diện công ty bảo hiểm để nắm rõ các thông tin chi tiết về toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của bạn.

   Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com để trao đổi với các chuyên gia tư vấn yêu cầu bồi thường của chúng tôi.

   Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787, hoặc gửi email tới địa chỉ askme@parkwaypantai.com để trao đổi với các chuyên gia tư vấn yêu cầu bồi thường của chúng tôi.

   *Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Có hiệu lực đối với các điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

  • Thanh toán $0 cho hóa đơn tại Bệnh viện Gleneagles

   Tìm hiểu cách sử dụng kế hoạch bảo hiểm để được chi trả toàn bộ chi phí điều trị tại Bệnh viện Gleneagles.

   Sau đây là một số ví dụ:

   Tình trạng Thủ thuật Thời gian lưu viện trung bình để điều trị ** Với Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư kèm theo Điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện
   Rách sụn chêm Phẫu thuật cắt bỏ sụn chêm 2 ngày $0
   Tắc nghẽn động mạch tim (Bệnh động mạch vành) Tạo hình mạch vành trong lòng mạch qua da (PTCA) 2 ngày
   Viêm ruột thừa Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa 3 ngày
   U nang buồng trứng Phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng 2 ngày

   *Có điều khoản và điều kiện áp dụng. Có hiệu lực đối với các điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện được mua trước ngày 01 tháng 4 năm 2019.

   **Thời gian lưu viện trung bình được tính dựa trên dữ liệu trước đây và chỉ là con số ước tính. Thời gian lưu viện sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nặng của tình trạng bệnh và các yếu tố khác. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Bệnh viện Gleneagles sẽ là quyết định cuối cùng.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

   Hãy gọi đến số +65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles hay không.

  • Những điều cần biết trước khi nhập viện tại Bệnh viện Gleneagles Singapore

   Trước khi nhập viện để tiến hành thủ thuật tại Bệnh viện Gleneagles, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

   Giấy bảo lãnh

   Khi nhập viện, vui lòng cung cấp số chứng minh thư của bạn cho nhân viên tại quầy làm thủ tục nhập viện ở tầng 2. Thư bảo lãnh có thể được xuất ra dưới hình thức điện tử thông qua hệ thống máy tính của chúng tôi để sử dụng làm đặt cọc.

   Thư bảo lãnh cấu thành thư miễn đặt cọc và có thể được tạo ra để bảo lãnh cho tổng số tiền lên đến $10.000. Số tiền này có thể thay đổi tùy theo Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp của bạn. Để làm rõ về số tiền được miễn đặt cọc, vui lòng kiểm tra với đơn vị cung cấp bảo hiểm của bạn.

   Đặt cọc viện phí trong quá trình nhập viện

   Nếu bạn không có Thư bảo lãnh, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền đặt cọc viện phí khi nhập viện. Ví dụ, nếu hóa đơn đặt cọc viện phí có giá trị $18.404 và bạn có Thư bảo lãnh chi trả cho số tiền là 10.000 SGD, vậy số tiền đặt cọc mà bạn cần thanh toán khi nhập viện sẽ là 8.404 SGD còn lại.

   Lấy hóa đơn viện phí khi xuất viện

   Bệnh viện sẽ thu đủ số tiền viện phí ngay khi bệnh nhân xuất viện. Sử dụng ví dụ trên, số tiền phải thanh toán khi xuất viện sẽ là $18,404*. Như đã đề cập ở trên, Thư bảo lãnh đóng vai trò là thư miễn đặt cọc, nhưng không có hiệu lực miễn trừ số dư chưa thanh toán khi xuất viện.

   *Số liệu chỉ nhằm mục đích minh họa. Chi phí thực tế có thể khác đi.

   Yêu cầu bồi thường cho hóa đơn tại Bệnh viện Gleneagles

   Hóa đơn tại Bệnh viện Gleneagles của bạn thường được gửi sau 3 ngày làm việc kể từ khi xuất viện. Hóa đơn bệnh viện được gửi qua hệ thống yêu cầu bồi thường điện tử của chúng tôi và chuyển trực tiếp tới đơn vị cung cấp chương trình bảo hiểm Kế hoạch Bảo vệ Tích hợp của bạn để xử lý. Bệnh nhân không cần gửi thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Hầu hết các yêu cầu bồi thường đều được bồi hoàn đầy đủ sau 6 – 8 tuần.

   Hãy gọi đến số+65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles Singapore hay không.

   Hãy gọi đến số+65 6812 3776, WhatsApp +65 8799 7787 hoặc điền vào mẫu tại trang này để tìm hiểu xem kế hoạch bảo hiểm của bạn có chi trả cho bạn và người thân tại Bệnh viện Gleneagles Singapore hay không.

 • Các chuyên gia của chúng tôi

  Không tìm thấy chuyên gia