• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Hock Soon Kenneth

Bác Sĩ Tan Hock Soon Kenneth

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh