• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Kam Ming Hian

Bác Sĩ Kam Ming Hian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa