• Gleneagles Singapore
Dr Tan Min-Han

Dr Tan Min-Han

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa