• Gleneagles Singapore

Điều khoản và điều kiện

 • Tổng quan

  Quan trọng – Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này. Khi truy cập vào trang web và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn phải lập tức ngừng truy cập vào trang web này và/hoặc việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

 • Thông báo về bản quyền và nhãn hiệu thương mại

  Nếu như không được nêu khác đi một cách rõ ràng trong tài liệu này, bản quyền và tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ khác trong nội dung của trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, toàn bộ thiết kế, văn bản, bản ghi âm thanh, hình ảnh hoặc liên kết) đều là tài sản của Parkway Holdings Ltd (“Parkway”) và/hoặc các công ty liên kết của Parkway Holdings Ltd (“Parkway Group Healthcare”). Theo đó, không được phép sao chép, truyền tải, xuất bản, sử dụng, quảng bá, lưu trữ, chỉnh sửa, phân phối, hiển thị, cấp phép, thay đổi, gắn siêu liên kết hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất cứ nội dung nào nêu trên theo bất kỳ cách nào khi chưa có văn bản đồng ý trước của Parkway. Nếu không có văn bản đồng ý trước của Parkway, bạn không được phép chèn siêu liên kết với trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này lên trên trang web khác hoặc “phỏng theo” hay dựng khung theo trang web này, bất kỳ phần nào của trang web này hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên trang web này trên bất kỳ máy chủ hoặc trang web hay trang web con nào khác.

  Tất cả các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo được sử dụng trên trang web này là tài sản của Parkway Group Healthcare. Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào và việc bạn truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến không được hiểu là việc cấp, dù là ngụ ý, suy luận ngược hay theo cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào xuất hiện trên trang web khi chưa có văn bản đồng ý trước của Parkway. Nếu không có văn bản đồng ý trước từ chủ sở hữu, không được phép sử dụng nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo đó làm siêu liên kết hoặc gắn bất kỳ siêu liên kết nào vào trang web của Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ trang web nào khác.

 • Tuyên bố khước từ trách nhiệm

  Thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua trang web này chỉ được thiết kế nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Thông tin và tài liệu đó không được hiểu là những tư vấn y tế và cũng không được sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Nếu bạn cảm thấy mình gặp vấn đề về sức khỏe, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.

  Parkway Group Healthcare không đảm bảo hoặc cam đoan, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, tính cập nhật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào có trên hoặc được dẫn chiếu trên trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào về nội dung của trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng trang web này của bạn. Thông tin dẫn chiếu về các phương pháp điều trị, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không cấu thành nên hoặc ngầm hiểu là khuyến nghị hay xác nhận của Parkway Group Healthcare.

  Trong mọi trường hợp, Parkway Group Healthcare sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ sự cố nào về hiệu suất, hệ thống, máy chủ hoặc sự cố kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi phạm bảo mật, vi-rút máy tính, mã độc, hư hỏng, chậm trễ hoạt động hoặc truyền tải, lỗi truyền tải hoặc không có quyền truy cập liên quan đến việc bạn truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi Parkway Group Healthcare đã được tư vấn về những khả năng này.

  Khi truy cập vào trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sử dụng các thông tin trên trang web này mà không có giới hạn hoặc phải có đủ trình độ. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ quyết định nào được đưa ra đối với thông tin được cung cấp trên trang web này, dù có hành động hoặc không có hành động.

  Các điều khoản và điều kiện được nêu trong tuyên bố khước từ trách nhiệm này có thể được thay đổi và cập nhật bất kỳ lúc nào. Khi chọn truy cập vào trang web, bạn chịu sự ràng buộc theo các điều khoản được quy định trong tài liệu này và theo các bản sửa đổi khi chúng được đăng tải.

 • Siêu liên kết

  Để thuận tiện cho bạn, Parkway Group Healthcare có thể sử dụng siêu liên kết đến các trang web trên mạng Internet thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành của các bên thứ ba. Các trang web được liên kết đó không thuộc quyền kiểm soát của Parkway Group Healthcare và Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm về nội dung và hậu quả của việc truy cập vào bất kỳ trang web liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trên trang web liên kết. Ngoài ra, các siêu liên kết được cung cấp trên trang web này không được coi là hoặc hiểu là sự xác nhận hoặc xác minh các trang web liên kết đó hoặc nội dung có trên đó bởi Parkway Group Healthcare. Bạn đồng ý rằng bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng các trang web liên kết đó và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện truy cập và/hoặc sử dụng nội dung có trên các trang web đó.

 • Bồi thường

  Bạn theo đây đồng ý bồi thường và giữ cho Parkway Group Healthcare vô hại đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất, các khoản phí và chi phí (kể cả các chi phí pháp lý) mà Parkway Group Healthcare phải chịu hoặc phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ

  (1) việc bạn truy cập vào trang web này và hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc

  (2) việc bên khác sử dụng ID người dùng và/hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn để truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, hoặc

  (3) việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện truy cập nào, hoặc

  (4) việc vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện truy cập nào bởi bất kỳ bên thứ ba nào khi bên đó có thể truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng cách sử dụng ID người dùng và/hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn.

 • Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

  Bằng việc truy cập vào trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng đó, cũng như các Điều khoản và điều kiện truy cập này, được điều chỉnh theo và được hiểu theo luật pháp Singapore và bạn đồng ý tuân thủ thẩm quyền xét xử không độc quyền của các tòa án Singapore.

 • Chính sách Bảo

  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Parkway Group Healthcare. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trên trang web. Chính sách này áp dụng cho tất cả mọi người truy cập vào các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

  Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn vì mục đích cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

  Khi bạn truy cập vào gleneagles.com.sg, trang web của chúng tôi tự động theo dõi và thu thập các thông tin sau:

  (1) địa chỉ IP;

  (2) máy chủ tên miền;

  (3) loại máy tính đang truy cập vào gleneagles.com.sg;

  (4) loại trình duyệt web được sử dụng để truy cập vào gleneagles.com.sg;

  (5) nguồn giới thiệu có thể đã gửi bạn đến gleneagles.com.sg; và

  (6) các thông tin khác liên quan đến sự tương tác giữa trình duyệt của bạn và gleneagles.com.sg..

  Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookies để “ghi nhớ” thông tin về thị hiếu của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt web của mình chấp nhận hay từ chối cookies.

  Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải bất kỳ sửa đổi nào như vậy trên trang web này.

  QUAN TRỌNG: Bằng việc truy cập vào trang web này và bất kỳ trang con nào của trang web, bạn đồng ý với các điều khoản nêu trên.