• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Tee Yong

Bác Sĩ Tan Tee Yong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh