• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Wah Tze

Bác Sĩ Tan Wah Tze

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh