• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Saw Huat Seong

Bác Sĩ Saw Huat Seong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến