• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Dede Selamat Sutedja

Bác Sĩ Dede Selamat Sutedja

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô