• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Keat Hong

Bác Sĩ Lee Keat Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa