• Gleneagles Singapore
Dr Ooi Choon Jin

Dr Ooi Choon Jin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa