• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ooi Choon Jin

Bác Sĩ Ooi Choon Jin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa