• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Shim Hang Hock

Bác Sĩ Shim Hang Hock

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Bahasa Indonesia, Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa