• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Wang Yu Tien

Bác Sĩ Wang Yu Tien

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Capsule endoscopy
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic flexible sigmoidoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Procedural sedation

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa