• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Heah Sieu Min

Bác Sĩ Heah Sieu Min

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến