• Gleneagles Singapore

Dr Anthony Heng

Dr Anthony Heng
Dr Anthony Heng
 • Anthony Heng Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #05-02
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6472 6779
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh