• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Jit Fong

Bác Sĩ Lim Jit Fong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến