• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Teck Hock Dennis

Bác Sĩ Lim Teck Hock Dennis

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa