• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ng Kheng Hong

Bác Sĩ Ng Kheng Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến