• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Chuan Chien

Bác Sĩ Tan Chuan Chien

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến