• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Chun Hai

Bác Sĩ Tan Chun Hai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến