• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Ngian Chye

Bác Sĩ Tan Ngian Chye

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến