• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Siong San

Bác Sĩ Tan Siong San

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến