• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Tse Kuang Charles

Bác Sĩ Tan Tse Kuang Charles

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa