• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Wah Siew

Bác Sĩ Tan Wah Siew

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Colorectal laparoscopic procedures
  • da Vinci surgical system (colorectal resections)
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Laparoscopic herniorrhaphy

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến