• Gleneagles Singapore
Dr Tay Khoon Hean

Dr Tay Khoon Hean

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Pháp, Tiếng Phúc Kiến