• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Teo Ching Ching Melissa

Bác Sĩ Teo Ching Ching Melissa

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Abdomen & the pelvis
  • Chest
  • Endoscopic procedures
  • Laparoscopic cholecystectomy

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến