• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Wong Te Ching Mark

Bác Sĩ Wong Te Ching Mark

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Colorectal laparoscopic procedures
  • da Vinci surgical system (within the scope of the specialty)
  • Endoscopic procedures
  • Laparoscopic appendicectomy
  • Laparoscopic cholecystectomy

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến