• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Woon Wei Liang Winston

Bác Sĩ Woon Wei Liang Winston

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Laparoscopic appendicectomy
  • Laparoscopic cholecystectomy
  • Laparoscopic herniorrhaphy

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến