• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Zi Yi

Bác Sĩ Lim Zi Yi

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Huyết học

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa