• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Beng Hai

Bác Sĩ Lim Beng Hai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật bàn tay

Languages

Tiếng Anh