• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Siah Heng James

Bác Sĩ Tan Siah Heng James

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Associated treatments

  • Computer-guided stereotactic neurosurgery
  • Cranio-spinal stabilisation
  • Spinal laminectomy & spinal stabilisation procedures
  • Sympathectomy
  • Transsphenoidal surgery for pituitary

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến