• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Gordon

Bác Sĩ Lim Gordon

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến