• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ooi Koon Hean Alex

Bác Sĩ Ooi Koon Hean Alex

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến