• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Siow Yew Ming Anthony

Bác Sĩ Siow Yew Ming Anthony

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Associated treatments

  • Hysteroscopic endometrial resection (loop)
  • Laparoscopic advanced severe endometriosis
  • Laparoscopic hysterectomy
  • Laparoscopic myomectomy for large fibroids
  • Laparoscopic ovarian cystectomy

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa