• Gleneagles Singapore

Dr Tan Kok Kong

Dr Tan Kok Kong
Dr Tan Kok Kong
 • Dr. Tan Kok Kong's Clinic For Women

  Địa chỉ

  6 Napier Road #05-01
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64766071
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh