• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Khoo Kei Siong

Bác Sĩ Khoo Kei Siong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến