• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Hong Liang

Bác Sĩ Lim Hong Liang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến