• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Soh I Peng Thomas

Bác Sĩ Soh I Peng Thomas

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến