• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Khoo Boo Kian

Bác Sĩ Khoo Boo Kian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến