• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim I-Linn Zena

Bác Sĩ Lim I-Linn Zena

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến