• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Lee Hooi

Bác Sĩ Lim Lee Hooi

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến