• Gleneagles Singapore

Dr Tan Wan-Hui Nikolle

Dr Tan Wan-Hui Nikolle
Dr Tan Wan-Hui Nikolle
 • Asia Eye Centre Cataract & Retina Specialist

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-22
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6256 4188
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh