• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Goh Hood Keng Christopher

Bác Sĩ Goh Hood Keng Christopher

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến