• Gleneagles Singapore
Dr Loh Kok Kit

Dr Loh Kok Kit

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô