• Gleneagles Singapore
Dr Chan Lai Yeen Irene

Dr Chan Lai Yeen Irene

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Subspecialty

Nội khoa nhi – Sơ sinh

Languages

Tiếng Anh