• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Shenthilkumar S Naidu

Bác Sĩ Shenthilkumar S Naidu

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật thẩm mỹ

Languages

Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hoa