• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tan Yat Harn Daniel

Bác Sĩ Tan Yat Harn Daniel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Xạ trị

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến