• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Goh Teck Chong

Bác Sĩ Goh Teck Chong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh