• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Law Lik Muk John

Bác Sĩ Law Lik Muk John

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô